Be kategorijos Verslas

„Pakruojo vandentiekis“ 2018 metais dirbo pelningai

UAB „Pakruojo vandentiekio” verslo sritis – Pakruojo ir Linkuvos miestų, Rozalimo, Lygumų, Pašvitinio, Klovainių, Žeimelio miestelių ir 24 kaimų gyventojų ir įmonių aprūpinimas geriamuoju vandeniu, nuotekų  šalinimas bei valymas. Bendrovės misija – garantuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvoje galiojantį standartą, patikimai tiekti geriamąjį vandenį visiems vartotojams, pagerinti atvirų vandens telkinių sanitarinę būklę. Bendrovės vizija – ateityje pažangi, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti vartotojų pasitikėjimą, visavertė Lietuvos įmonė. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas gyventojams ir įmonėms, nuotekų surinkimas ir valymas, atliekų (nuotekų dumblo) tvarkymas. Bendrovė taip pat teikia nuotekų išvežimo paslaugą, privačių nuotekų tinklų išvalymo paslaugą, atlieka vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo darbus, nuomoja spec. transportą.

„Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės. Todėl visa bendrovės veikla orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą. Aukščiausias įvertinimas mums – tai paslaugų kokybe ir patikimumu patenkinti vartotojai.“ – sako UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktorius Stasys Tamulionis.

P. V.- Kaip įmonė baigė 2018 metus – su pelnu ar nuostoliais? Gal galite nurodyti ir skaičius?

„Pakruojo vandentiekis“ – 2018 m. bendrovė baigė turėdama apie 60 tūkstančių eurų neaudituoto grynojo pelno.

P.V. – Kokios pagrindinės problemos, turinčios įtaką bendrovės rezultatams?

„Pakruojo vandentiekis“:

 Įgyvendinus investicinius projektus ir paklojus naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus sudarytos galimybės gyventojams pasijungti prie centralizuotos sistemos, tačiau ne visi gyventojai jungiasi. 2009 – 2015 metais bendrovė kartu su Pakruojo rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pakruojo rajone” (projekto vertė – 12.036,4 tūkst. Eur). Įgyvendinus projektą, pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai: Pakruojo m. (11,13 km vandentiekio tinklų ir 6,05 km nuotekų tinklų), Pakruojo k. (vandentiekio tinklų – 1,88 km, nuotekų tinklų – 2,08 km), Linkuvos m. ( vandentiekio tinklų –  12,96 km, nuotekų tinklų – 16,68 km) Jovarų kaime (2,24 km vandentiekio tinklų ir 4,10 km nuotekų tinklų), Mažeikonių kaime (5,66 km vandentiekio tinklų ir 4,56 km nuotekų tinklų), Klovainių miestelyje (9,68 km vandentiekio tinklų ir 10,70 km nuotekų tinklų), Sigutėnų k. (3,06 km vandentiekio tinklų, 3,22 km nuotekų tinklų), pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Pakruojo mieste, dumblo saugojimo aikštelė Pakruojo m. nuotekų valykloje, atliktos Klovainių ir Linkuvos nuotekų valyklų rekonstrukcijos, atstatytos kelių dangos Linkuvos mieste. Įgyvendinus projektą, prie naujai paklotų vandentiekio tinklų suteikta galimybė pasijungti 2751 gyventojui (iki 2018 m. gruodžio 31 d. pasijungė – 2008), prie naujai paklotų nuotekų tinklų turi galimybę pasijungti 2675 gyventojai, pasijungė – 2293.

2018 m. buvo įgyvendinta: investicinio projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos infrastruktūros atnaujinimas bei plėtra Pakruojo r. savivaldybės teritorijoje“ veikla „Vandens gerinimo įrenginių statyba Rozalimo miestelyje“ (projekto vertė – 104,7 tūkst. Eur) ir projektas „Rimšonių kaimo vandentiekio tinklų plėtra“ (projekto vertė – 78,4 tūkst. Eur). Rimšonių k. suteikta galimybė 46 gyventojams pasijungti prie naujai paklotų vandentiekio tinklų (2018 m. pasijungė – 21 gyventojas).

 Vandens netektys ir nuotekų tinklų infiltracija. Netektys vandentiekio tinkluose, kurie pakloti prieš 20-50 metų, nuostoliai daugiabučiuose namuose, nes atsiskaitoma ne pagal įvadinį skaitiklį, o pagal butuose esančių skaitiklių parodymus – vandens netektys siekia iki 23 %. Dėl susidėvėjusių keramikinių, gelžbetoninių nuotekų tinklų, nesandarių gelžbetoninių šulinių infiltracija siekia nuo 50% iki 60%.

Nuotekų siurblinių ir nuotekų valyklų nusidėvėjimas.

 Neperduoti bendrovei vandentvarkos objektai (5 objektai) priklausantys savivaldybei. Turtas neapskaitomas bendrovės balanse, nudėvėtoji turto dalis neįtraukiama į vandens savikainą.

Abonentų (įmonių) įsiskolinimai, kurie sudaro 26 % nuo bendros įsiskolinimo sumos.

P. V. – Kokios bendrovės stipriosios ir silpnosios pusės?

„Pakruojo vandentiekis“ – Geriamojo vandens tiekimas. Šios srities stipriosios pusės: Įgyvendinus viešosios vandens tiekimo infrostruktūros plėtros projektus, padidintas centralizuotai tiekiamo vandens prieinamumas. Mažėjančios vandens netektys ir didėjanti vandens realizacija. Tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus. Silpnosios pusės: Bloga esama vandens tiekimo infrastruktūros tinklų būklė. Dalyje aptarnaujamų objektų nėra pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, todėl 15% patiekto geriamojo vandens neatitinka Lietuvos higienos normoje nustatytų indikatorinių rodiklių (geležis, drumstumas, kvapas, spalva, manganas). Gyventojų nesijungimas prie naujai paklotų vandentiekio tinklų.

Nuotekų surinkimas ir tvarkymas. Čia stipriosios pusės: Įgyvendinus viešosios nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtros projektus, padidintas centralizuoto nuotekų tinklo prieinamumas. Rekonstruotos nuotekų valyklos užtikrino nuotekų išvalymą iki nustatytų normatyvų. Silpnosios pusės: Bloga esamų nuotekų tinklų būklė. Esamų nuotekų siurblinių ir nuotekų valyklų nusidėvėjimas. Gyventojų nesijungimas prie naujai paklotų nuotekų tinklų.

Bendrovės valdymas. Stiprioji pusė – Gerėjantys bendrovės finansiniai rodikliai.

Silpnosios pusės. Didelės nusidėvėjimo sąnaudos bendroje paslaugų savikainoje. Didelės elektros energijos sąnaudos bendroje paslaugų savikainoje

Darbuotojai. Stipru tai, kad įmonėje dirba kvalifikuotas personalas

Silpnosios pusės. Sunku išlaikyti aukštos kvalifikacijos, jaunus darbuotojus. Tobulintina darbuotojų finansinė ir nefinansinė motyvavimo sistema.

Klientas. Stipriosios pusės. Įdiegta abonentų apskaitos duomenų programa. Tobulinami klientų aptarnavimo procesai, stengiamasi užtikrinti grįžtamąjį ryšį tarp įmonės ir kliento. Silpnosios pusės. Gyventojai nenori prisijungti prie esamos vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros. Prastėja demografinė situacija, o tai mažina klientų skaičių. Nepakankamas procesų automatizavimo lygis.

P. V. – Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų pokyčiai.

„Pakruojo vandentiekis“ – Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir enegetikos kontrolės komisijos  suderintos ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Iki tol galiojo 2014 m. patvirtintos kainos. Kaina vartotojams butuose ir individualiuose namuose nuo 2018 m. liepos 1 d. 3,67 eur/ m3 su PVM. Kaina abonentams (įmonėms) 3,73 eur/ m3 su PVMK. Pardavimo kaina butuose 3,68 eur/butui per mėnesį su PVM. Pardavimo kaina individualiuose gyvenamuose namuose 1,25 eur/prietaisui per mėnesį su PVM. Kaina vartotojams, kurie atsiskaito pagal įvadinį namo skaitiklį  3,61 eur/m3 su PVM. Pardavimo kaina butuose, kurie atsiskaito pagal įvadinį namo skaitiklį 3,93 eur/namui per mėnesį su PVM.

Išsamesnė informacija bendrovės tinklapyje: www.vandentiekis.com

Pardavimo kaina – tai apskaitos prietaiso pastatymo, keitimo, priežiūros, remonto ir abonentinės tarnybos išlaidos. Bendrovė už šią kainą turi įrengti apskaitos prietaisą, jį prižiūrėti, atlikti metrologinę patikrą, tikrinti rodmenis, išrašyti sąskaitas.

2019 m. kainų  perskaičiavimas nenumatytas.

P. V. – Iš ko susideda paslaugų kaina?

„Pakruojo vandentiekis“ – Paslaugų kainą sudaro darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, elektros, kuro, transporto eksploatacijos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, administracinės, gamtos išteklių ir aplinkos taršos mokesčių sąnaudos.

P. V. – Ką bendrovė planuoja 2019 metais?

„Pakruojo vandentiekis“:

 • Įgyvendinti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos infrastruktūros atnaujinimas bei plėtra Pakruojo r. savivaldybės teritorijoje“ veiklą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Rozalimo miestelyje”. Bus suteikta galimybė pasijungti prie naujai paklotų vandentiekio tinklų 259 gyventojams, prie nuotekų tinklų – 319 gyventojų.
 • Vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandentiekio tinklų renovacija Draudelių, Mikniūnų kaimuose.
 • Vandens gerinimo įrenginių statyba Medikonių, Guostagalio ir Balsių kaimuose.
 • Vandenvietės ir vandens gerinimo įrenginių statyba Lygumų miestelyje.
 • Naujų vartotojų prijungimas prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.
 • Padubysio kaimo nuotekų tinklų prijungimas prie Rozalimo mstl. nuotekų tinklų.
 • Vandentiekio tinklų renovacija bendrovės aptarnaujamuose objektuose.
 • Nuotekų tinklų renovacija Pakruojo mieste.

„Pakruojo varpo“ informacija.

 

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
 •  
 •  
 •  
 •