Savivalda

Kovo 1 d. vyks Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdis

Kovo 1 d. 14.00 val. vyks Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdis. Numatoma, kad bus svarstoma dėl 2019 m. Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo, klausimai dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose pakeitimo, mokinių nemokamo maitinimo, socialinės paramos mokiniams teikimo, vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo. Ankstesniame tarybos posėdyje tarybos narių pasipriešinimo sulaukė siūlymas dėl Pakruojo „Atžalyno“ bei Linkuvos gimnazijų katilinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“. Apie tai rašėme čia. Stebėsime, ką nutars taryba šį kartą. 

Darbotvarkėje numatoma svarstyti 30 klausimų:

1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo.

Programoje prioritetas skiriamas melioracijos griovių tvarkymui (šienavimui, krūmų
kirtimui, pralaidų remontui ir priežiūrai, drenažo žiočių atnaujinimui, griovio dugno valymui sąnašų kaupimosi vietose) – 214,3 tūkst. eurų, taip pat jau sutvarkytų griovių šienavimui 30 ha.Vykdant rajono hidrotechninių įrenginių (užtvankų) priežiūrą, numatoma atlikti užtvankų šienavimo, keterų profiliavimą autogreideriu ir kt. darbus.
Kaip ir kasmet dalį lėšų planuojama panaudoti šalinant avarinius valstybei priklausančių melioracijos statinių gedimus ir tų statinių remontui gyvenvietėse – iš viso 38,0 tūkst. eurų. Už 10,0 tūkst. eurų planuojama pirkti melioracijos griovių remonto darbų projektavimo darbus. Suprojektuoti darbai bus atliekami 2020 m.

2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Numatyta, kad savivaldybė ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pateikia Aplinkos apsaugos
departamentui prie Aplinkos ministerijos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitą. Iš viso panaudota programos lėšų 317588,00 Eur.

3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ pakeitimo.

Šiuo metu vaiko dienos maitinimo norma lopšelyje yra 1,23 Eur, darželyje – 1,40 Eur. Ugdymo įstaigoms įgyvendinti keliamus vaikų maiitinimui reikalavimus yra sunku dėl nuolat kylančių maisto produktų, vaisių ir daržovių kainų, todėl keičiamas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr.-292 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ 1 punktas“:
„1. Nustatyti mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose (išskyrus
savivaldybei nepriklausančias) – 100 procentų nustatytos vaikų dienos normos už kiekvieną lankytą dieną. Vaiko dienos maitinimo norma lopšelyje – 1,53 Eur, darželyje – 1,70 Eur“.

2.4 papunktyje formuluotė „vaikas iš šeimos, patiriančios smurtą“ pakeista į platesnę formuluotę „vaikas iš šeimos, patiriančios socialinę riziką“ ir papunktis išdėstomas taip:

„2.4. jei vaikas iš šeimos, patiriančios socialinę riziką,
atleistas nuo mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose pagal Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus rekomendaciją nustatant atleidimo terminą“.

4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo.

2019 m. sausio 23 d. buvo gautas Darbo partijos Pakruojo skyriaus pirmininko teikimas ,,Dėl etikos komisijos nario pakeitimo“, kuriuo prašoma atšaukti iš Etikos komisijos narių Darbo partijos Pakruojo skyriaus deleguotą tarybos narį Zenoną Pekelį (kadangi jis nebėra Darbo partijos narys), kandidatu į Etikos komisiją siūlomas tarybos narys Vytautas Kilčiauskas.

5. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymui turi būti patvirtintas naujas nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas.

6. Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymui turi būti patvirtintas naujas nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas.

7. Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio patvirtinimo.

Prašoma patvirtinti maksimalų trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos
išlaidų finansavimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydį (toliau – maksimalus globos išlaidų dydis) – 1036,00 Eur.
Maksimalus globos išlaidų dydis nustatytas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. T-245, sudarė 780,00. Per šį laikotarpį kito Lietuvos ekonomika, keitėsi prekių ir paslaugų kainos, minimali mėnesinė alga. Per tą patį laikotarpį didėjo ir socialinių paslaugų kainos.

8. Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo.

9. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių plano patvirtinimo.

10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.

11. Dėl buto pirkimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Svarstoma, ar pirkti Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai vieno kambario butą su rūsiu, Pakruojyje, už 12 000,00 Eur.

12. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo.

13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2019 metų programos patvirtinimo. 

14. Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro trečiojo amžiaus universiteto 2019–2020 metų programos patvirtinimo.

15. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo“ pakeitimo.

16. Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti) socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2019 metais turi pateikti paraiškas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl projektų „Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams“, „Buvusios Pakruojo m. spaustuvės pastato konversija“ ir „ Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas“ įgyvendinimo (pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905
„Miestų kompleksinė plėtra“). Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – aprašas) 14 punktą galimi pareiškėjai yra tikslinių teritorijų savivaldybių administracijos. Aprašo 25.2.1 papunktyje nurodyta, kad pareiškėjas (partneris) žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) statinį, kuris (kurie) bus naudojami įgyvendinant projektą, turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais <…>. Jei žemės sklypą,
kuriame statomas statinys ir (ar) statinį nuosavybės teise valdo arba naudoja savivaldybė, ir jis pareiškėjui (partneriui) nėra perduotas valdyti ir naudoti patikėjimo teise ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, savivaldybės taryba turi būti pavedusi pareiškėjui (partneriui) atlikti projekto veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.

17. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo.

18. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo 2019 m. priemonių plano patvirtinimo.

19. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo.

Tikslintinas projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, sąrašas ir skirtos sumos.

20. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto, patikėjimo teise valdomo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija (toliau – gimnazija) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo šiluma“ (toliau – bendrovė) 2019 m. vasario 14 d. Pakruojo rajono savivaldybei (toliau – savivaldybė) pateikė raštą Nr. SŽ-32/S-42 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“, kuriame gimnazija siūlo perduoti, o bendrovė sutinka perimti sprendimo projekte nurodytą savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 15 metų.
Priėmus sprendimą perduoti savivaldybės turtą bendrovei, ir priėmus sprendimą pavesti bendrovei teikti šilumos tiekimo paslaugą gimnazijai, bendrovė užtikrintų nepertraukiamą ir kokybišką šilumos tiekimą gimnazijai.

21. Dėl pavedimo teikti šilumos tiekimo paslaugą Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai.

22. Dėl 2016 m. gegužės 23 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. SA-8-16-04 nutraukimo.

23. Dėl 2016 m. gegužės 23 d. Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastato-katilinės) nuomos sutarties Nr. SA-2-16-09 nutraukimo.

Auiškinamajame rašte nurodoma, kad UAB „Norbeworks“ dar 2018 m. birželio 26 d. pranešė, kad neketina investuoti į naujo katilo, kuris būtų naudojamas tiekiant šilumą Linkuvos mieste, įsigijimą. Kyla rizika: jei sugestų didžiausias pagal našumą 950 kW galios katilas, esamas 200 kW galios katilas negalėtų užtikrinti šilumos tiekimo Linkuvos mieste esantiems vartotojams, todėl Pakruojo rajono savivaldybė privalo imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas šilumos tiekimas šioje vietovėje. Esant susiklosčiusiai situacijai, tęsti Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastato-katilinės nuomos sutartį su UAB „Norbeworks“ nebėra prasmės, nes minėtas ūkio subjektas neužtikrins šilumos tiekimo nepertraukiamumo. Nurodytų rizikų įmanoma išvengti Pakruojo rajono savivaldybei nutraukus Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastatokatilinės nuomos sutartį. Priėmus šį sprendimą, Pakruojo rajono savivaldybė atgaus teisę disponuoti turtu – Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastatu–katiline.

24. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“.

25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma” atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pirkimo.

26. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.

27. Dėl Žmonių palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

28. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant Pakruojo miesto vietos veiklos grupę ir jos veikloje‘ pakeitimo.

siekiama pakeisti deleguotą į Pakruojo miesto veiklos grupės valdybą atstovauti Pakruojo rajono savivaldybės interesams narį: vietoje Mariaus Senulio, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, įrašant Aivarą Stabužį, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą.

29. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio  20 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos  27 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl  ilgalaikės  paskolos ėmimo “ pakeitimo“ pakeitimo.

30. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-297 ,,Dėl Pakruojo rajono kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, pakuočių atliekų esamų ir planuojamų konteinerių aikštelių išdėstymo schemų patvirtinimo“ pakeitimo.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad gauta informacija iš ŠRATC, kad įvykdžius konteinerinių aikštelių statybos ir konteinerių pirkimus sutaupyta apie 40
tūkst. eurų ir už šias lėšas būtų galima pastatyti 10 konteinerinių aikštelių. Buvo nuspręsta įrengti konteinerines aikšteles kapinėse.

Asociatyvi nuotrauka.

„Pakruojo varpo“ informacija.

 

Pasidalinkite su Facebook draugais!
Pasidalinkite šiuo straipsniu
  •  
  •  
  •  
  •