Aktualijos Lietuvoje

Paskirstytos lėšos politinėms partijoms

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau -VRK), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 20 ir 21 straipsniais, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštą „Dėl politinių partijų narių sąrašų“, nusprendė paskirstyti 2 751 000 eurų politinėms partijoms 2018 m. antrąjį pusmetį. Skaityti išsamiau…

Žemės ūkis

Žemės ūkis: gamintojų grupių ir organizacijų steigimuisi – 788 tūkst. Eur

Veikti kartu visada apsimoka labiau, nei atskirai. Siekiantys bendradarbiauti ir taip didinti savo konkurencingumą bei produkcijos pridėtinę vertę, nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Pagal šią Skaityti išsamiau…

Aktualijos Savivalda

INFORMACIJA STUDENTAMS

Informuojame, kad iki šių metų lapkričio 16 d. priimami prašymai dėl socialinės paramos, teikiamos aukštųjų mokyklų studentams. Parama skiriama Pakruojo rajono gabiems, gerai besimokantiems ir gerai besielgiantiems mažas pajamas gaunančių šeimų jaunuoliams, studijuojantiems Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose pagal pagrindines dieninių studijų programas. Sąlyga: egzaminų įvertinimo vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai ir pajamos, galiojančias pagal Skaityti išsamiau…

Savivalda

DAUGIAU ŽENKLŲ – DAUGIAU INFORMACIJOS

Bus ženklinami turizmo objektai Savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Šiaulių regione. Pagal projektą suplanuota įrengti 1618 ženklinimo infrastruktūros objektų, iš jų Pakruojyje – 91. Įvertinus, kad plėtojamose Skaityti išsamiau…

Savivalda

RENGIAMAS KOMPLEKSINĖS RENOVACIJOS PLANAS

Rugsėjo mėnesį Pakruojo rajono savivaldybės taryba patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą ir paskyrė jos įgyvendinimo administratorius. Pastariesiems pavesta parengti Programos priemonių įgyvendinimo planą. Antradienį E. Kižienė, S. Margis, L. Mikolaitytė, S. Miknevičius ir D. Dominauskienė aptarė kompleksinės renovacijos planą: išskyrė konkrečias objektų grupes, aptarė problemines kvartalo vietas (automobilių parkavimo, vaikų žaidimo Skaityti išsamiau…

Savivalda

Investicijos Pakruojo rajone – vakar, šiandien, rytoj

Per 5 me­tus – be­veik 11 mln. eu­rųPak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bei iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­moms sa­vi­val­dy­bės įstai­goms nuo­lat įgy­ven­di­nant įvai­rius in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, fi­nan­suo­ja­mus ES pa­ra­mos, vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis, Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jai jau tu­rė­jo pa­jus­ti aki­vaiz­džią įgy­ven­din­tų pro­jek­tų nau­dą. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad dar­bai sėk­min­gai vyks­ta ir to­liau, to­dėl dar di­des­nė nau­da gy­ven­to­jų lau­kia, Skaityti išsamiau…

Aktualijos Laisvalaikis Renginiai

Kviečiame teikti nominantus apdovanojimams „Už sveiką gyvenseną“ gauti

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti ir palaikyti Sveikatos apsaugos ministerijos tradicija tampančią iniciatyvą: siūlyti asmenis, organizacijas, neformalius veiklių žmonių susibūrimus apdovanojimams „Už sveiką gyvenseną“.   Ministerijos įsteigti apdovanojimai – tai padėka aktyviems mūsų visuomenės nariams už jų ilgametį darbą ir asmeninį pavyzdį įkvepiant kitus rinktis aktyvesnį, sveikesnį, įdomesnį gyvenimo būdą.   Nominantus apdovanojimams galima siūlyti keturiose Skaityti išsamiau…

Verslas

Skelbiamas konkursas 2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti

Vadovaudamiesi  Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo”, informuojame, kad nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 Skaityti išsamiau…

Savivalda Verslas

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiam ir vidutiniam verslui remti

 Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija, patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-58 , vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-44 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiam ir vidutiniam verslui remti Skaityti išsamiau…

Savivalda Švietimas

Nauja mokėjimo tvarka įnešė sumaišties

Antradienio popietę meras S. Gegieckas, administracijos direktorė E. Kižienė ir Švietimo skyriaus vedėja I. Mažulienė į pokalbį pasikvietė mokyklų vadovus. Aptarta, kokia situacija mūsų rajono švietimo sistemoje. Pasikeitus pedagogų apmokėjimo tvarkai, savivaldybės susidūrė su finansinėmis problemomis, nes skiriamų pinigų nepakanka. Mokymo lėšos, skirtos mokyklų valdymui (direktorių ir pavaduotojų etatams) bei švietimo pagalbai (spec. pedagogų, soc. Skaityti išsamiau…